Monthly Archives: toukokuu 2015

Muistolaatta

Esantalon aitan seinässä on messinkinen laatta. Sukuseura hankki valetun laatan Raahesta ja juhlallisesti pidettiin laatan paljastustilaisuus ti 6.8.2002 fanfaarien soidessa.

Sukuseuran puheenjohtaja Jouko Hannula toi paljastuspuheenvuorossa esille suomalaisten historian ankarista vaiheista, jonka kautta nykyiseen yltakylläisyyteen on kuljettu. Hannula kehoitti kiitollisuudella muistamaan esi-isiämme, jotka ovat luoneet hyvinvointimme perustan. Aina emme ole olleet yksi maailman rikkaimmista maista. Menneiden aikojen köyhyys ja ankarat olosuhteet opettivat esi-isämme raakaan työhön. Uudelle sukupolvelle on haluttu aina itseä paremmat elinolosuhteet ja esimerkiksi koulutukseen on panostettu. Tuloksena on tämän päivän tasa-arvoinen koulutus ja terveydenhoito.

Esantalo, jonka pihapiiriin laatta sijoitettiin, on varmasti oikea paikka suvun esi-isän muistamiseen. Juho Antinpoika (1763-1840) asui nimittäin samaisella mäellä vuodesta 1813 lähtien Anna-vaimonsa (1770-1859) kanssa. Juho Antinpoika sai tilan perintö- eli verotilaksi Suomen Keisarillisen Senaatin päätöksellä vuonna 1823.

esko

muistotaulu02

Kokouskutsu ja juhlaohjelma

Akustiikassa avataan ovet klo 10.00, jolloin on esillä aulan tiloissa käsitöitä, nukkeja, soittimia, valokuvia aikaisemmista sukujuhlista. Seuran jäsenyysasioita ja henkilötietoja voi täydentää myös. Myyntitavaroina on kortteja, sukuviiri ja muutama kirjakin ja runovihkoja. Tervetuloa tapahtumaan.

Kokouskutsu

Sukukokous pidetään sukujuhlien edellä Ylivieskan Akustiikassa la 13.6.2015 klo 11.00. Asioina ovat sääntömääräiset tilienkäsittely ja henkilövalinnat. Lisäksi käsitellään sääntömuutos asia koskien sukukokousten väliaikaa.

Juhlaohjelma

Ruokatarjoilu klo 12.00-13.00 Akustiikan ruokasalissa

klo 13.00 alkaa varsinainen juhla

Avaussanat seuran puheenjohtaja Hanna Karsikas

Kymmenen virranmaa laulua ja musiikkiesitys

Juhlapuhe kansanedustaja, seuran varapuheenjohtaja Pekka Vilkuna

Kuutaman lauluesityksiä

Esitelmä DNA:n käytöstä sukututkimuksessa, Satu Perttunen

Lauluesitys

Yhteislaulua, Pohjoispohjalaisten laulu

Lopuksi kahvi- ja kakkutarjoilu

Sukutapaaminen 2014

Ensimmäisestä sukujuhlasta on nyt kulunut 20 vuotta. Sen vuoksi pidettiin pieni tapahtuma kyläpuistossa su 3.8.2014. Tapahtuman aloitimme käymällä muutamalla lähialueen haudalla. Ylivieskan kirkkomaalla on suvun muistomerkki v 1997 julkistettu, sinne veimme kukkia. Suvannon hautausmaalla on alkusisarusten vanhimman Jaakobin hautakivi, samassa kivessä on myös hänen poikansa Gustavin tiedot. Kustaa kuoli ennen Jaakoppia. Veimme kukkia. Matkalla Nivalassa olevalle alkusisarusten ainoan naisen Anna-Kreetan haudalle poikkesimme Visurissa talonpaikalle jota serkukset vaihtoivat keskenään edestakaisin, talojen paikka on näkyvissä, vanhoja rakennuksia ei ole enään. Anna-Kreetan hauta on ollut alkuaan Nivalan kirkkomaalla, mutta omaiset ovat saaneet luvan siirtää hautakiven Uudelle hautausmaalle muiden Vilkunan hautojen joukkoon.

Tämän kierroksen jälkeen riensimme Vähäkankaan kyläpuistoon pitämään pientä tilaisuutta laulun ja soitannan merkeissä. Sukuseuran viiri luovutettiin sukujuhlien toiminnassa monesti mukana olleille, Jorma Pudakselle, Heikki Kankaalle ja Heidi Herraselle. Aikaisemmat puheenjohtajat Urho Vähäkangas ja Jouko Hannula palauttivat mieleen asioita ja tuntemuksia  sukuseuran tiimoilta.  Annukka Latvala laulatti osallistujia ja Heikki Kangas säesti hanurilla. Kahvin ja makkaran nauttimisen jälkeen voitiin porista muista asioista. Mukana oli n 60 henkilöä.

Esko Saari

Sukuseuran säännöt

Vähäkangas Sukuseura ry:n säännöt

1.§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Vähäkangas sukuseura ry, kotipaikka Ylivieskan kaupunki ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

2.§ TARKOITUS JA TOIMINTA

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura pyrkii;

järjestämään yhteisiä kokouksia. sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia

keräämään ja arkistoimaan sukua koskevaa tietoutta sekä saattamaan sitä jäsentensä tietoon

harjoittamaan sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä

pitämään luetteloa suvun jäsenistä.

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

3.§ JÄSENET

Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt.

Sukuseuran jäsenet hyväksyy seuran hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena.

Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

Hallituksen esityksestä voi vuosikokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

Sukuseuran jäsenluetteloa pitää seuran hallitus.

4.§ HALLITUS

Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, joka valitaan vuosikokouksessa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään (5) muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta seuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

5.§ SUKUSEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Sukuseuran nimen kirjoittaa seuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä seuran sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6.§ TILIT

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi ja toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään seuraava maaliskuun aikana. Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on jätettävä hallitukselle viimeistään seuraavan toukokuun kuluessa.

7.§ SEURAN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

8.§ SEURAN KOKOUKSET

Seuran vuosikokous pidetään joka kolmas (muutos ehdotus kolmas-viides) vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti-syyskuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Seuran kokouksessa on jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

Seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokousten puheenjohtajan kannattama mielipide.

 1. § VUOSIKOKOUS

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaski ääntenlaskijaa;
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 5. esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot vuosikokousten väliseltä ajalta;
 6. päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle toimikaudelle;
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet;
 9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavaksi toimikaudeksi;
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10.§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SUKUSEURAN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta.

Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Hyväksytty seuran perustavassa kokouksessa 30.4.1995 ja yhdistysrekisterissä 30.5.1996.

Rekisteriseloste

Sukuseura pitää henkilörekisterilain alaisena luetteloa henkilöistä.

Rekisteriseloste:

Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laadittu 19.7.2005 Esko Saari

1. Rekisterinpitäjä:
Nimi: Vähäkangas Sukuseura ry
Yhteystiedot:
Osoite: Kiviojantie 11, 84100 Ylivieska
Puhelin: 08 422723
Sähköposti: esko.saari@kotinet.com

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Esko Saari

3. Rekisterin nimi: Vähäkangas Sukuseura, tietokanta

4. Rekisterin käyttötarkoitus:
Hakemisto sisältää tietoja henkilöistä, jotka polveutuvat 1737 Iissä syntyneen ja Ylivieskassa asuneen Anders Kuulan joka eli 1737-1795 sekä tällaisen henkilön puoliso, lapset ja viimemainittujen puolisot.

Jäsenluettelon ylläpito sukututkimusta sekä sukutiedotteiden toimittamista ja muuta yhteydenpitoa varten. Sukuseura voi käyttää sukurekisterin sisältämiä tietoja toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Sukuseura voi julkaista sukurekisterin sisältämiä tietoja sähköisenä tai kirjallisena, ellei sukurekisteriin kuuluva sitä erikseen kiellä (ks. kohta 9).

5. Rekisterin tietosisältö
Hakemistoon tallennetaan henkilön etunimet, lempinimet, sukunimet, sukupuoli, syntymäaika, syntymäpaikka, kuolinaika, kuolinpaikka, hautaamisaika, ja -paikka, ammatti, vihkimisaika ja -paikka, osoite- ja puhelintiedot, kuvia ja ääninäytteitä.

6. Säännönmukaiset lähteet
henkilön itsensä ilmoittamat tiedot
henkilön sukulaisten ilmoittamat tiedot
matrikkelit ja muut julkaisut
sukututkimuksen perinteiset arkistolähteet
Väestörekisterikeskus.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Sukuseura voi luovuttaa sukurekisterin tietoja sukututkimukseen, sukuseurojen yhteistoimintaan liittyvissä tapauksissa Henkilötietolain 26§ sallimissa puitteissa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Elektroninen aineisto:
Tiedot sijaitsevat rekisterinpitäjän tietokoneessa, joka on suojattu Symantec Nortonin viruksentorjunta- ja palomuuriohjelmalla.

Manuaalinen aineisto:
Tietoja säilytetään sukuseuran arkistossa rekisterinpitäjän asunnossa.

9. Tarkastusoikeus
Hakijalla on henkilötietolain 26§ mukaan oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu hakemistoon. Tarkastuspyyntö lähetetään kohdassa 1 mainitulle henkilölle kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna.

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 5.4.2008